We wrześniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego (2016/9) ukaże się artykuł autorstwa jednego ze wspólników naszej Kancelarii – prof. Wojciecha Kocota, zatytułowany „Dalsza modernizacja formy pisemnej czynności prawnej”.

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) nasz ustawodawca dokonał kolejnych, niejednokrotnie kontrowersyjnych zmian księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. Wchodząca w życie w dniu 8 września 2016 r. nowelizacja ma duże znaczenie dla praktyki kontraktowej, szczególnie przedsiębiorców zawierających umowy. Nowelizacja objęła przede wszystkim przepisy tytułu IV działu III „Forma czynności prawnych” istotnie zmodernizowane trzynaście lat temu. Nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne wywołane cyfryzacją, globalizacją i unifikacją prawa powodują, że tradycyjna forma pisemna czynności prawnej przestaje być kojarzona z „pismem”, ustępuje miejsca formom uproszczonym, realizowany jest pomysł wprowadzenia, na wzór niemieckiego kodeksu cywilnego, formy tekstowej, ewoluuje forma następczych czynności prawnych, realnego kształtu nabrała propozycja zniesienia zastrzeżenia rygoru ad probationem tylko dla zwykłej formy pisemnej. Między innymi, do kodeksowego katalogu form szczególnych czynności prawnych dodano nową formę dokumentową (art. 772 k.c.), zmieniono przepisy o zwykłej formie pisemnej, wyodrębniając formę elektroniczną (uchylony art. 78 § 2 k.c., nowy art. 781 k.c.), uzupełniono Kodeks cywilny o definicję legalną dokumentu (art. 773 k.c.), poszerzono listę przypadków uzyskania statusu pisma z datą pewną o znakowanie czasem dokumentu elektronicznego (art. 81 § 2 pkt 3 k.c.). Formą zastrzeżoną dla celów dowodowych przestała być jedynie zwykła forma pisemna (art. 74 k.c.). Na charakter prawny kodeksowej regulacji formy elektronicznej istotny wpływ ma także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku  wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., s. 73-114), które weszło w życie 1 lipca 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych problematyką formy pisemnej czynności prawnej zachęcamy do zapoznania się z publikacją.