Skarga kasacyjna uważana jest w polskim prawie za nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesach o charakterze cywilnym. Przysługuje ona orzeczeniom, które wydał sąd drugiej instancji. Warto wiedzieć, że podczas składania tego typu skarg, występuje tak zwany przymus adwokacki. Wiąże się on z obowiązkiem zastępstwa, w Sądzie Najwyższym, stron przez radców prawnych lub adwokatów.

Skarga kasacyjna – kiedy można ją wnieść?

Należy zdawać sobie sprawę, że skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym można wnieść wyłącznie w dwóch przypadkach. O pierwszym mówimy wówczas, gdy wystąpiło jawne naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub nieodpowiednie zastosowanie. Drugi przypadek ma miejsce wtedy, kiedy nastąpiło rażące naruszenie przepisów postępowania i które odegrało istotną rolę w wyniku sprawy. Warto również wiedzieć, że dodatkowo sąd z urzędu każdorazowo bada przesłankę nieważności postępowania.

Skarga kasacyjna – kiedy nie przysługuje?

W wielu sprawach instytucja skargi kasacyjnej po prostu nie przysługuje. Nie dopuszcza się jej w przypadku postępowań o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia nie wynosi nawet pięćdziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – dziesięciu tysięcy złotych. Warto również wiedzieć, że ze skarg kasacyjnych nie można korzystać w sprawach dotyczących kar porządkowych oraz w sprawach o alimenty, rozwód, separację czy naruszenie posiadania.

Skarga kasacyjna – co należy o niej wiedzieć?

W Polsce skargę kasacyjną rozpoznaje wyłącznie Sąd Najwyższy. Należy jednak pamiętać, że można ją wnieść wyłącznie za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Skargę kasacyjną może złożyć wyłącznie: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub strona w sprawie. W trakcie trwania sprawy kasacyjnej nie dopuszcza się możliwości przedstawiania nowych dowodów i faktów. W skład Sądu najwyższego wchodzi trzech sędziów, którzy swoje obrady przeprowadzają podczas niejawnego spotkania.

Skarga kasacyjna – co dzieje się po rozpoznaniu sprawy przez sąd?

Sąd najwyższy po rozpoznaniu sprawy może oddalić skargę kasacyjną o ile nie ma ku temu uzasadnionych podstaw lub uchylić zaskarżone orzeczenie – w całości lub tylko w części.