prof.  zw. dr hab. Wojciech Kocot, radca prawny, of counsel

Wykształcenie:
1987 – 1992 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
1991 – 1992 – Uniwersytet w Edynburgu, stypendium na Wydziale Prawa
1993 – 1995 – aplikacja sędziowska
1995 – egzamin sędziowski i radcowski, wpis na listę radców prawnych
styczeń – czerwiec 1996 – stypendium doktoranckie the British Council na Uniwersytecie w Cambridge
1997 – doktorat na Wydziale Prawa, praca na temat: „Zawieranie umów międzynarodowej sprzedaży towarów według Konwencji Wiedeńskiej ONZ.”
2005 – rozprawa habilitacyjna na temat „Wpływ Internetu na prawo umów”

Kariera zawodowa:
od 1992 – pracownik naukowy w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
1992 – 1997 – asystent
1997 – 2005 – adiunkt
od 2005 – profesor
1997 – 2000 – „Klineman, Rose and Wolf – Poland” Sp. z o.o.
od 2000 – „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa
1999 – 2000 – ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie handlu elektronicznego
od 2003 – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji
od 2004 – arbiter Arbitrażu Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
od 2005 – arbiter Sądu Arbitrażowego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

od 2006 – profesor nadzwyczajny
od 2011 r. – arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich

Języki obce:
angielski, hiszpański

Spis publikacji autorstwa lub współautorstwa prof. dr. hab. Wojciecha J. Kocota

Dorobek naukowy obejmuje 83 publikacji (pbn.nauka.gov.pl), w tym m.in. 68 publikacje indywidualne, 9 współautorskich oraz dwa artykuły pokonferencyjne, niepublikowane.

Publikacje (według typu publikacji i zagadnień).

Monografie

 1. „Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 1998, s. 353;
 2. „Wpływ Internetu na prawo umów”, Wyd. LexisNexis, WPiA UW, Warszawa, 2004, s. 440;
 3. „Odpowiedzialność przedkontraktowa”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 353.

Części w Systemie Prawa 

 1.  Pozakodeksowe umowy sprzedaży (szczególne umowy sprzedaży), rozdz. II § 5 w: System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego, t. 9 (umowy nienazwane) pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 25-86; wyd. 2 (zmienione), Warszawa 2015, s. 27-114; wyd. 3, Warszawa 2018, s. 27-115;
 2. Umowa akwizycyjna, rozdz. III § 8 w: System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego, t. 9 (umowy nienazwane) pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 147-176; wyd. 2 (zmienione), Warszawa 2015, s. 180-209; wyd. 3, Warszawa 2018, s. 185-214;
 3. Umowa dystrybucyjna, rozdz. III § 9 w: System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego, t. 9 (umowy nienazwane) pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 176-239; wyd. 2 (zmienione), Warszawa 2015, s. 210-289; wyd. 3, Warszawa 2018, s. 214-297;
 4. Umowa factoringu, rozdz. III § 10 w: System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego, t. 9 (umowy nienazwane) pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 239-302; wyd. 2 (zmienione), Warszawa 2015, s. 290-358, wyd. 3, Warszawa 2018, s. 297-367;
 5. Umowa forfaitingu, rozdz. III § 11 w: System Prawa Prywatnego pod red. Z. Radwańskiego, t. 9 (umowy nienazwane) pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2010, s. 303-310; wyd. 2 (zmienione), Warszawa 2015, s. 359-365; wyd. 3 Warszawa 2018, s. 367-374;

 Części w podręcznikach

 1. Pkt 4 Rozdz. II (umowy odnoszące się do osób trzecich), Rozdz. III (kontraktowe zobowiązania solidarne) oraz pkt 8 Rozdz. XII (prawo zatrzymania) z podręcznika J. Rajskiego „Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym”, Wyd. Prawnicze PWN, Wydanie 2 zmienione, Warszawa, 2000; wydanie 3 zmienione, Warszawa 2002;
 2. Pkt 4 Rozdz. II (umowy odnoszące się do osób trzecich), Rozdz. III (kontraktowe zobowiązania solidarne) oraz pkt 8 Rozdz. XII (prawo zatrzymania), a także współautor rozdz. V, VI i XII podręcznika J. Rajskiego, W. Kocota i K. Zaradkiewicza „Prawo o kontraktach handlowych”, Wyd. Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Wydanie 1, Warszawa, 2007, s. 568;
 3. Współautor części trzeciej „prawo cywilne” oraz autor części siódmej „postępowanie cywilne” podręcznika pt. „Elementy prawa”, Wyd. Difin, Warszawa, 2004, s. 288. Podręcznik jest pracą zbiorową przygotowaną pod moją redakcją naukową; wydanie 2 Warszawa 2007;
 4. Współautor podręcznika „Prawo cywilne. Część ogólna”, (inni autorzy: A. Brzozowski, E. Skowrońska-Bocian), wyd. 1, Warszawa 2010, ss. 273; wyd. 2, Warszawa 2012, ss. 255; wyd. 3, Warszawa 2015, ss. 322; wyd. 4, Warszawa 2018, ss. 415;
 5. Autor części I i II (bez rozdziału 5) podręcznika „Prawo rzeczowe. Zarys wykładu”, (inni autorzy A. Brzozowski, W. Opalski), wydanie 1, Warszawa 2012, s. 19-117 i 126-143; wydanie 2, Warszawa 2016, s. 19-154 i 168-193;
 6. Autor rozdz. XLII podręcznika „Prawo zobowiązań. Część szczegółowa”, (inni autorzy A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian), wyd. 1, Warszawa 2014, s. 364-429; wyd. 2, Warszawa 2017, s. 479-557.

Artykuły

Prawo obrotu elektronicznego

 1. „Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji”, Przegląd Prawa Handlowego, kwiecień 1998 r., s. 6-14;
 2. „Elektroniczna forma oświadczeń woli”, Przegląd Prawa Handlowego, nr 3 z marca 2001 r., s. 1-8;
 3. „Charakter prawny podpisu elektronicznego”, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4 z kwietnia 2002 r., s. 36-44;
 4. “Regulating Electronic Commerce” (Regulując handel elektroniczny), Rapports Polonais, Présentés Au Seizième Congrès International De Droit Comparé, Brisbane, 14-20 juillet 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 327 – 349;
 5. “The Validity and Security of Electronic Commercial Transactions and Protection of the Interests of On-line Consumers Under the Law of Poland” (Ważność i skuteczność elektronicznych transakcji handlowych oraz ochrona interesów konsumentów “on line” w ujęciu prawa polskiego), International e-commerce Regulation 2002, Proceedings of the Regulating Electronic Commerce Group of the XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law, 14-20 July 2002, Brisbane, Australia, pod red. A. Fitzgerald i A. Moens, wyd. przez Thompson Legal and Regulatory, 2002, Australia, s. 279-295;
 6. „Podpis elektroniczny – tworzenie ram wspólnotowych i ich implementacja do prawa polskiego i hiszpańskiego” (współautor D. Szostek), Przegląd Prawa Handlowego, nr 12 grudzień 2005 r., s. 4-13;
 7. „Bezpieczny podpis elektroniczny w obrocie cywilnym” wykład wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji „Dokumenty a Prawo”, która odbyła się w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim w dn. 21 kwietnia 2006 r., opubl. w kwartalniku „Człowiek i Dokumenty”, wyd. przez PWPW S.A. 2006/nr 2, s. 25-28;
 8. „Korzystanie z sieci teleinformatycznych w praktyce korporacyjnej spółek akcyjnych”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Okolskiemu (red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010, s. 392-414, opubl. także w nr 2/2011 Przeglądu Prawa Handlowego, s. 4-15;
 9. „Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w Internecie”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu, „Aurea Praxis, Aurea Theoria” (red. J. Gudowski, K. Weitz) Warszawa 2011, t. 2, s. 1721-1745;
 10.  „Forma oświadczenia woli w dobie europeizacji polskiego prawa prywatnego”, Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa międzynarodowego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi (red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll), Warszawa 2012, s. 77-98;
 11. „Forma elektroniczna aktów założycielskich i niektórych czynności z zakresu stosunków wewnętrznych spółek handlowych – nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r.”,  Przegląd Prawa Handlowego, nr 2, luty 2015, s. 4-17;
 12. „Dalsza modernizacja kodeksowej regulacji formy pisemnej czynności prawnej”, Przegląd Prawa Handlowego nr 10, październik 2016, s. 2-12;
 13. „Kontrakty kreatywne – nowy rozdział w cyberewolucji prawa umów” –Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Experientia Docet (red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz), Warszawa 2017, s. 946-962.
 1. „Charakter „prawa do bycia zapomnianym” – restytucja reputacji w Internecie, w: Opus auctorem laudat, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej (red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski), Warszawa 2019, s. 928-963;

Konwencja Wiedeńska z 1980 r. o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów

 1. „Międzynarodowy charakter umowy sprzedaży towarów oraz procedura jej zawarcia w ujęciu konwencji wiedeńskiej”, Monitor Prawniczy, sierpień 1997 r., s. 310-317;
 2. „Przedawnienie roszczeń w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji nowojorskiej ONZ z 1974 roku”, Przegląd Prawa Handlowego nr 9, wrzesień 1998 r., s. 1-9;
 3. „Metody rozstrzygania kolizji niekwalifikowanych wzorców kontraktowych w świetle konwencji wiedeńskiej”, Studia Iuridica XXXVI/1998, wyd. Liber, Warszawa 1999, s. 79-92;

  Prawo modelowe 

 1. „Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz Zasady Europejskiego Prawa Umów dotyczące ofertowego trybu zawarcia umowy a prawo polskie”, Księga Pamiątkowa Profesora Jerzego Rajskiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2007, s. 193-211;
 2. „Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania w świetle Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów oraz Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT”, Studia Iuridica XLVII/2007, wyd. UW, Warszawa 2007, s. 131 – 159;
 3. “The Interpretation of Contracts Concluded on-line under Polish Civil Law from the Model Law Perspective” (Wykładnia umów zawieranych on-line według polskiego prawa cywilnego z perspektywy prawa modelowego), European Journal of Legal Education, t. 6, grudzień 2011, s. 30-36, www elfa-afde.eu/ejle.

Nowy Kodeks cywilny 

 1. „Systematyka prawa zobowiązań umownych w przyszłym kodeksie cywilnym”, Państwo i Prawo 2018, Nr 3, s. 82-110
 2. „Umowy o pośrednictwo handlowe w systematyce nowego kodeksu cywilnego”, w: Qui bene dubitat bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej (red. J. Barta, R. Markiewicz, P. Wasilewski, J. Chwalba), Warszawa 2018, s. 272-297;
 3. „Umowa spółki cywilnej w systematyce nowego kodeksu cywilnego”, w: Ius est Ars Boni et Aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 533-550;
 4. „Zmiana regulacji przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym”, Państwo i Prawo 2019, Nr 3, s. 124-142.

 Prawo umów

 1. „Prawo zatrzymania w prawie cywilnym i handlowym”, Państwo i Prawo, z. 5, 1994, s.54-60;
 2.  „Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego”, Przegląd Prawa Handlowego, nr 5, maj 2003 r., s. 10-23;
 3.  „Perspektywy harmonizacji prawa prywatnego w ramach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań kontraktowych”, wykład habilitacyjny opublikowany w: Studia Iuridica XLIV/2005, wyd. Liber, Warszawa 2005, s. 405-426;
 4. „Comparing Promises: A US and Polish Perspective” (Porównując obietnice: z amerykańskiej i polskiej perspektywy) (współautor J.L. Harrison), Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, numer specjalny, maj 2008, s. 72-82;
 5.  „Deregulacja prawa umów; mit czy rzeczywistość”, referat wygłoszony na Konferencji 28/29 października 2011 r. zorganizowanej przez Centrum Prawa Francuskiego i zakład Międzynarodowego Postępowania Karnego WPiA UW we współpracy z Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers (Francja), opubl. w: „Mniej prawa w działalności gospodarczej: mit czy rzeczywistość” (red. B. Aubert, Ph. Chauvin, E. Lamazerolles, M. Rogacka-Rzewnicka), Wydawnictwo WPiA UW, Warszawa 2013, s. 138-145;
 6. “The Juridical Nature of Distribution (Network) Contracts from the Polish Perspective” (Charakter prawny sieciowych umów dystrybucyjnych z polskiej perspektywy), Osteuroparecht, z. 2/2014, s. 143-163;
 7. „Odpowiedzialność odszkodowawcza w ramach ujemnego interesu umowy”, referaty z Konferencji zorganizowanej w dniu 22 czerwca 2015 r. przez Instytut Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Węzłowe zagadnienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego”, Studia Iuridica LXIV, Warszawa 2016.
 8.  „Charakter prawny umowy ramowej”, w: Prawo kontraktów (red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska), Warszawa 2017, s. 188-213.

 Prawo Konsumenckie 

 1. „Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów”, Przegląd Prawa Handlowego, część I – nr 11, listopad 2000 r., s. 46-50 oraz część II – nr 12, grudzień 2000 r., s. 28-34;
 2. „Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta” (współaut. J. M. Kondek), Przegląd Prawa Handlowego, część I – nr 11 z listopada 2014 r., s. 4-14 oraz część II – nr 12 z grudnia 2014 r., s. 4-10;
 3. „Przedkontraktowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentem przez internet”, w: „Ochrona strony słabszej stosunku prawnego”, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu (red. M. Boratyńska), Warszawa 2016, s. 549-580;

 Komentarze i glosy

 1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 18.XII.1990 r., sygn. akt III CZP 67/90, (odpowiedzialność pośrednika za wady prawne rzeczy sprzedanej), Państwo i Prawo, z. 7, 1993, s. 112-115;
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 30.V.1996 roku, sygn. akt III CZP 42/96 (wyłączenie odpowiedzialności komisanta za wady prawne rzeczy sprzedanej), Przegląd Prawa Handlowego, nr 1, styczeń 1997, s. 29-34;
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 302/01 (przelew wierzytelności nabytej w drodze przetargu), Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP), czerwiec 2004, s. 328-332;
 4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt IV CSK 200/06 (forma zapisu na sąd polubowny w umowie zawartej on-line), Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP), październik 2008, poz. 110, s. 747-754;
 5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2007 r., sygn. akt V CSK 456/06 (uprawnienie kupującego do żądania dostawy towarów zastępczych wg Konwencji wiedeńskiej), Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP), grudzień 2008, poz. 126, s. 859-865;
 6. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 5.XI.2007 r., sygn. akt I ACz 1707/07 (Udzielenie zabezpieczenia na rzecz roszczeń pozwanego), Glosa Nr 2, maj 2008, s. 70-78.
 7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2016 r., akt II CSK 518/15 (określenie niezbędnych przesłanek uznania znaku pisarskiego za podpis w rozumieniu art. 78 k.c.), Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP), nr 1/2017, s. 42-57.
 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r., akt III CZP 11/17 (wpływ upływu terminu użytkowania wieczystego na prawo odrębnej własności lokalu), Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP), nr 6/2018, s. 21-31.

Miscellanea 

 1. „Instytucje Wspólnot Europejskich”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8-9, 1993, s.8-13;
 2. Nota bibliograficzna dotycząca monografii K. Kruczalaka: „Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym”, Państwo i Prawo, zeszyt 6, 1997, s. 111-112;
 3. Nota bibliograficzna dotycząca komentarza autorstwa J.Hermanowskiego i J.D. Jastrzębskiego do Konwencji wiedeńskiej o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku; Państwo i Prawo, z. 5, 1998, s.106-107;
 4. „Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych w zakresie prawa cywilnego materialnego”, Wyd. Liber, Warszawa, 1998 r., s.56;
 5. Recenzja monografii Janusza Kaspryszyna – „Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych”, Państwo i Prawo, z. 7, lipiec 2008, s. 108 – 111;
 6. „Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny w razie śmierci poszkodowanego będącej następstwem czynu niedozwolonego” w: Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym, Materiały IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Toruń 24-25 czerwca 2011 r. (red. M. Nesterowicz), Warszawa 2012, s. 221-245;
 7. „Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży – uwagi krytyczne na tle praktyki kontraktowej i aktualnego orzecznictwa” (współaut. A. Stokłosa), Przegląd Prawa Handlowego, nr 10, październik 2014, s. 8-19;
 8. Bibliografia prac Profesora Adama Zielińskiego, w: „Ochrona strony słabszej stosunku prawnego”, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu (red. M. Boratyńska), Warszawa 2016;
 9. „Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej” (współaut. D. Buszmak), Przegląd Prawa Handlowego nr 7, lipiec 2017, s. 4-11;