Czy sąd wieczystoksięgowy może uwzględnić wniosek o wpis do księgi wieczystej jedynie w części?

Co do zasady wpis do księgi wieczystej jest dokonywany jedynie na wniosek i w jego granicach (art. 6268 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd nie może zatem dokonać wpisu do księgi wieczystej z urzędu, jak też nie może wyjść poza granice wniosku. Powyższe nie oznacza natomiast tego, że sąd może dokonać jedynie wpisu identycznego z treścią wniosku. Nieprawidłowa jest zatem spotykana niekiedy praktyka oddalania wniosku w całości tylko dlatego, że jego zasadność została wykazana dokumentami tylko w części. Jeżeli bowiem wniosek zasługuje na uwzględnienie jedynie w części, to powinien on zostać w tej części uwzględniony przez sąd.  Za wyżej zaprezentowanym stanowiskiem opowiedział się też Sąd Najwyższy w  postanowieniach z dnia 2 grudnia 2009 r., (I CSK 132/09, niepubl.) oraz  z dnia 18 kwietnia 2013 r., (II CSK 503/12, LEX nr 1324271).

Autor:  r.pr. Paweł Helta