Sukces wspólników oraz Miasta Józefów i Hydrosfery w postępowaniach apelacyjnych

Reprezentowane przez naszą kancelarię (r.pr. Tomasza Barylskiego i adw. Michała Stryjewskiego) Hydrosfera Józefów sp. z o.o. oraz Miasto Józefów wygrały w drugiej instancji (przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie) dwa, trwające kilka lat procesy sądowe, w których zasadzono łącznie ponad 24 milionów zł. 

Pierwsza ze spraw ma charakter precedensowy. Dotyczy odszkodowania za nieprzyznaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dotację na przebudowę ul. Wawerskiej. Inwestycja została wykonana w 2015 r. Józefów ubiegał się wówczas o dofinansowanie ze środków unijnych. W trakcie realizacji inwestycji Jednostka skróciła termin pozwalający uznać wydatki za kwalifikowane, w wyniku czego odmówiono miastu przyznania dotacji. Decyzja ta została zaskarżona do sądu administracyjnego. Po wygranym procesie przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym (również z naszym udziałem), które stwierdziły, że postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone z naruszeniem regulaminu, w 2018 roku Józefów złożył pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie o zapłatę odszkodowania z tego tytułu. Sąd I instancji przyznał rację miastu. Od wyroku apelację wniosła Mazowiecka Jednostka, która została oddalona prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 29 listopada 2023 r.

Sprawa jest opisana na stronach Miasta Józefów:

https://www.jozefow.pl/sad-10-milionow-dla-jozefowa-5837

Druga sprawa – wytoczona przez Hydrosferę Józefów Sp. z o. o. przeciwko Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) – dotyczyła zawyżanych w latach 2011 – 2019 stawek za oczyszczanie ścieków w otwockiej oczyszczalni. Proces był długotrwały i skomplikowany. Wymagał nie tylko zaangażowania prawnego, ale też znajomości specyfiki rynku usług wodnokanalizacyjnych i związanych z tym zagadnień ekonomicznych.  Warto zaznaczyć, że kwestia zbyt wysokich stawek za odprowadzane ścieków była tak istotna dla Józefowa, że miasto wybudowało własną oczyszczalnię. 27 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, którym oddalił apelację OPWiK.

Sprawa jest opisana na stronach Miasta Józefów:

https://www.jozefow.pl/kolejna-wygrana-w-sadzie-145-mln-zl-dla-jozefowa-6000