Aktualnie na terytorium państwa polskiego działa kilkadziesiąt stałych sądów arbitrażowych. Najczęściej znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie izb gospodarczych. Sądy polubowne posiadają swoje własne regulaminy oraz cenniki. Ich wyroki mają moc prawną odpowiadającą mocy wyroków sądów powszechnych. Aby dana sprawa trafiła do sądu arbitrażowego, to muszą się na to zgodzić obie strony postępowania.

W arbitrażu drożej?

Należy zdawać sobie sprawę, że opłaty za rozpatrzenie sprawy w sądzie arbitrażowym mogą być wyższe niż opłaty za rozpoznanie takiej samej sprawy przez sąd powszechny. Pamiętajmy, że opłata za skierowanie sprawy do sądu powszechnego wynosi pięć procent wartości przedmiotu całego sporu. Tyle samo wynosi opłata za skierowanie apelacji do sądu drugiej instancji. W przypadku sądów polubownych opłaty mogą być znacznie większe.

W arbitrażu szybciej?

Do największych zalet sądów polubownych zaliczyć należy szybkość prowadzenia postępowań. Zdecydowana większość sądów ma wpisane w regulaminach, że arbitrzy powinni doprowadzić spór do końca w pół roku. Pamiętajmy, że prowadzone przed sądami powszechnymi postępowania posiadają zawsze dwie instancje, co oznacza, że strona, która nie jest zadowolona z wyroku pierwszej instancji może się odwołać do sądu drugiej instancji. W przypadku sądów polubownych postępowania są wyłącznie jednoinstancyjne. Ma to oczywiście bezpośredni wpływ na szybsze uprawomocnienie się wyroku wydanego przez sąd arbitrażowy.

Mniej sformalizowana procedura

Trzeba zdawać sobie sprawę, że postępowania prowadzone przed sądami arbitrażowymi są mniej sformalizowane niż te, które prowadzone są przed sądami powszechnymi. Dotyczy to nie tylko sposobu prowadzenia sprawy, ale też tego, że sąd arbitrażowy nie jest objęty przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego o postępowaniu przed sądem.

Moc prawna wyroków

Pamiętajmy, że wyroki sądów polubownych mają taką samą moc prawną, jak wyroki sądów powszechnych. Oznacza to na przykład, że wyrok sądu polubownego może być podstawą do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.