młotek sędziowski
Prawnicy z Kancelarii „BARYLSKI BRZOZOWSKI i WSPÓLNICY” już od 25 lat pomagają przedsiębiorcom i Klientom indywidualnym w rozwiązywaniu problemów prawnych wszelkiego rodzaju. Prowadzimy stałą obsługę firm z zakresu prawa handlowego, reprezentujemy Klientów w sporach sądowych, tworzymy umowy i asystujemy przy prowadzeniu skomplikowanych inwestycji.

Kontynuujemy tradycje spółki Klineman, Rose and Wolf – Poland Sp. z o.o., wiodącej polsko-amerykańskiej Kancelarii Prawniczej, zarejestrowanej w Polsce w 1991 roku, będącej własnością kancelarii prawniczej Leeuw, Plopper & Earnest z siedzibą w Indianapolis, Indiana (uprzednio Klineman, Rose and Wolf P.C.) i zespołu doświadczonych prawników. Od 2000 roku kancelaria działała w formie spółki komandytowej pod nazwą „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A. Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa”


Co nas wyróżnia?

Kancelaria „Barylski Brzozowski i Wspólnicy” jest kancelarią o bogatym doświadczeniu w obsłudze prawnej podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przyszłym pracownikom zapewniamy pracę w wysoko wyspecjalizowanym zespole prawników, w którym najważniejszy jest człowiek i jego ciągły rozwój. Stawiamy na wzajemne zrozumienie potrzeb oraz wysoką jakość świadczonych usług prawnych.

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o kontakt na adres: kariera@bob.com.pl

Najważniejsze publikacje naukowe naszych prawników:

Prof. Adam Brzozowski

Systemy i komentarze

 1. System Prawa Prywatnego, t. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. A. Olejniczaka, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN,  Warszawa 2014 [Rozdział VII Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania; nominalizm i waloryzacja];
 2. System Prawa Prywatnego, t. 5. Prawo zobowiązań – część ogólna pod red. E. Łętowskiej, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013 [Rozdział V Umowy];
 3. System Prawa Prywatnego, t. 7. Zobowiązania – część szczegółowa pod red. J. Rajskiego, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011 [Rozdział VII Umowa o dzieło];
 4. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego,   t. 1-2 [autor komentarza do wprowadzenia i do art. 66–81, 117–125, 356–360, 556–582, 627–658 k.c];

Monografie i podręczniki

 1. Zobowiązania. Część ogólna; Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2013 [współautor wraz z M. Kalińskim, J. Jastrzębskim, E. Skowrońską-Bocian];
 2. Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2013 [współautor wraz z W. Kocotem i E. Skowrońską-Bocian];
 3. Prawo rzeczowe. Zarys wykładu; Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2012 [współautor wraz z W. Kocotem i W. Opalskim];
 4. Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu Cywilnego), C.H. Beck, Warszawa 2013;
 5. Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2009 [współautor wraz z W. Czachórskim, M. Safjanem i E. Skowrońską-Bocian];
 6. Introduction To Polish Law, ed. S. Frankowski, Kluwer Law International, 2005 [współautor];
 7. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w prawie polskim (na tle prawa niektórych państw obcych), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992;
 8. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1986;

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 1. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania (klauzula rebus sic stantibus; waloryzacja świadczeń pieniężnych), „Studia Prawa Prywatnego” 2008, z. 1(8);
 2. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w świetle art. 3571 k.c. oraz art. 6:111 Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów [w:] Europeizacja prawa prywatnego [materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008;
 3. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w świetle art. 3571 k.c. oraz Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów (wybrane zagadnienia) [w:] Adam Brzozowski, Wojciech Kocot, Katarzyna Michałowska (red.): W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2007;
 4. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w świetle art. 6471 k.c. [w:] Małgorzata Pyziak-Szafnicka (red.): Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004;
 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną [w:] Andrzej Piekara (red.): Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej. Księga jubileuszowa w dziesięciolecie istnienia Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, CSSTiRL UW, Warszawa 2002;

Prof. Wojciech Kocot 

Systemy:

 1. System Prawa Prywatnego, t. 9: Umowy nienazwane, pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2015 [rozdz. II § 5 Pozakodeksowe umowy sprzedaży (szczególne umowy sprzedaży), rozdz. III § 8 Umowa akwizycyjna, § 9 Umowa dystrybucyjna, § 10 Umowa factoringu, § 11 Umowa forfaitingu];

Monografie i podręczniki:

 1. Odpowiedzialność przedkontraktowa, C.H. Beck, Warszawa 2013;
 2. Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012 [współautor wraz z A. Brzozowskim i W. Opalskim];
 3. Prawo cywilne. Część ogólna, , Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012, [współautor wraz z E. Skowrońską-Bocian i A. Brzozowskim];
 4. Elementy prawa, Difin, Warszawa 2007 [redaktor naukowy i współautor];
 5. Wpływ Internetu na prawo umów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, WPiA UW, Warszawa 2004;
 6. Zawieranie umów sprzedaży według konwencji wiedeńskiej, C.H.Beck, Warszawa 1998;

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach:

 1. Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2003 nr 5, s. 10-23.
 2. Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów, „Przegląd Prawa Handlowego”, cz. I  2000, nr 11, s. 46-50, cz II, 2000, nr 12, s. 28-34;
 3. Przedawnienie roszczeń w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów w ujęciu Konwencji nowojorskiej ONZ z 1974 roku, „Przegląd Prawa Handlowego”, 1998, nr 9, s. 1-9;
 4. Zawarcie umowy w drodze elektronicznej wymiany informacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 4, s. 6-14;
 5. Metody rozstrzygania kolizji niekwalifikowanych wzorców kontraktowych w świetle konwencji wiedeńskiej, Studia Iuridica t. 36, Warszawa 1998, s. 79-92.